نماینده انحصاری سرویس پلاس فرانسه


»» بازدید از مزارعه »» انتخاب گالری تصاویر
دزفول
در جهار منطقه از دزفول کشت شده
HyperLink
   
لرستان - ازنا
طول دوره رشد در منطقه 110 - 120 روز ,طول ريشه هاي هويج منطقه 20 - 25 سانتي متر و قطر آن 3 سانتي متر و در برابر بيماري هاي منطقه مقاوم است .
HyperLink