اسفناج - Viroflay Spinash

رقم زودرس

برگ هایی نرم با سطحی صاف

عملکرد و کیفیت بسیار بالا و دارای برگ هایی پهن و درشت

طول برگها بین ۲۵ - ۳۰ سانتی متر

;