لوبیا سبز سان ری - Sunray

طول هر غلاف ۱۴ - ۱۵ سانتی متر

غلافهای صاف و یکنواخت به رنگ سبز تیره و بسیار بازار پسند

مقاوم به ویروس های موزاییک وآنتراکنوز

;