پیاز کنستانزا - Yellow Sweet Spanish Constanza

طول دوره رشد حدود ۱۵۰ روز

غده هایی به رنگ مسی بازار پسند

با تعداد لایه های پوست مناسب

مقاوم به حمل و نقل، انبارداری وبیماری پوسیدگی ریشه

;