تربچه چری بل - Cherry Belle

طول دوره غده بندی حدودا ۲۵ روز

دارای ریشه های گرد و نقلی شکل

دارای پوست قرمز خوش رنگ

دارای گوشتی سفید و ترد

امکان برداشت مکانیزه

;