تره فرنگی جیانت کرنتان - Giant Carentan

ساقه های سفید و بلند

طول ساقه ها ۱۸ - ۲۲ سانتی متر

 عرض ساقه ها ۴-۶ سانتی متر

شاخ و برگی به رنگ سبز تیره

دارای عملکرد بالا

;