چغندر لبویی - Red Beet Detroit

طول دوره رشد حدودا ۶۰ روز

دارای ریشه ای گرد

پوست قرمز رنگ و گوشت ارغوانی

ویژگی خاص این چغندر براقی منحصر به فرد آن است.

;