خیار هیبرید - Super Dominus

رقمی زودرس،حدودا ۶۰ روز

میوه هایی به رنگ سبز تیره

طول میوه ۱۶ - ۱۸ سانتی متر

میوه هایی با پوست صاف

مقاوم به ویروس های MMV و CMV

;