شلغم - Purple Top White Globe

دارای ریشه ای بزرگ

 برگ هایی به رنگ سبز تیره

2/3 ریشه به رنگ بنفش

1/3 ریشه به رنگ سفید

;