فلفل دلمه کالیفرنیا واندر - California Wonder

طول دوره رشد حدود ۷۰ - ۸۰ روز

دارای میوه های چهار لوب

رنگ میوه ها سبز بازار پسند

دارای دیواره مستحکم

مقاوم در برابر ویروس موزاییک تنباکو

;