خربزه هیبرید آناناسی - Melon Ananas F1

رقمی زودرس با توربندی بالا

میوه هایی به وزن 2 – 2.5 کیلوگرم

دارای گوشتی کرم رنگ و بسیار شیرین

مقاوم به بیماری های فوزاریوم و سفیدک پودری

;