خربزه آناناسی - Melon Ananas

طول دوره رشد حدودا ۱۰۰ - ۱۱۰ روز

 وزن متوسط 1.5-2.5 کیلوگرم

گوشت میوه سفت و خوش طعم

پوستی با تور بندی مناسب به رنگ زرد توأم با کرم

;