هندوانه کریمسون سوییت - Watermelon Crimson Sweet

طول دوره رشد حدود ۸۵ روز

وزن متوسط حدودا ۱۰ کیلوگرم

مقاوم به حمل و نقل و انبارداری

مقاوم به بیماری های فوزاریوم و آنتراکنوز

;