هویج هیبرید بیتا - Carrot Bita F1

رقم نانتس

طول دوره رشد آن بین ۳ - ۴ ماه

دارای ریشه های سیلندری

ریشه هایی به رنگ نارنجی بازار پسند

با عملکرد بالا، یکنواخت و زودرس

;