هویج نانتس - Carrot Nantes

متوسط رس

دارای ریشه هایی استوانه ای شکل

رنگ پوست نارنجی بازار پسند

مقاوم به شکنندگی

مناسب برای برداشت مکانیزه

;