اسفناج ویروفلی - Viroflay Spinach

بلوغ و رسیدگی بین ۴۵ - ۴۰ روز

دارای برگ هایی پهن و ایستاده

رنگ سبز بازار پسند

سریع الرشد

پر محصول

;