بامیه - Clemson Spineless

طول دوره رشد و بلوغ ۵۵ - ۶۰ روز

میوه های به رنگ سبز بازار پسند

میوه هایی به طول ۱۴-۱۶ سانتی متر

دارای میوه های یکنواخت، مخروطی شکل و شیاردار

;