پیاز زرد - Texas Early Grano 502 PRR

واریته روز کوتاه

دوره بلوغ و رسیدگی تقریبا ۱۷۰ روز

مقاوم به بیماری پوسیدگی ریشه

غده هایی بزرگ به رنگ زرد روشن و به شکل فرفره

;