پیاز سفید - White Sweet Spanish

واریته روز بلند

دوره بلوغ و رسیدگی تقریبا ۱۳۰ روز

پیازهایی کاملا گرد و بزرگ

دارای پیازهایی به رنگ سفید

با تعداد لایه های پوست مناسب

;