تربچه چمپیون - Champion

طول دوره غده بندی ۲۵ – ۳۰ روز

غده هایی با تردی و سفتی مناسب

 مقاوم به برداشت مکانیزه

غده های کروی شکل به رنگ ارغوانی براق

;