تره فرنگی جیانت کرنتان - Giant Carentan

رسیدگی و بلوغ حدودا ۱۱۰ - ۱۲۰ روز

دارای ساقه های کشیده

طول ساقه ها ۱۸-۲۲ سانتی متر

رنگ برگها سبز تیره

 دارای عملکرد بالا

;