چغندر لبویی - Red Beet Detroit

بلوغ و رسیدگی حدودا ۵۸ روز

غده هایی گرد با پوستی صاف

غده هایی به رنگ قرمز تیره

گوشت غده به رنگ قرمز ارغوانی

سازگار به شرایط اقلیمی مختلف

;