خیار هیبرید اسمارت - cucumber Smart F1

تیپ Beit Alpha و رقمی زودرس

با تعداد بالای گل های ماده

میوه های به طول ۱۶-۱۸ سانتی متر

مقاوم به بیماری سفیدک، ویروس موزائیک زرد کدو و موزائیک هندوانه

;