خیار - Beit Alpha

طول دوره رویشی ۵۰ تا ۶۰ روز

طول میوه حدودا ۱۶-۱۸ سانتی متر

رقمی زودرس

 با پوشش برگی مناسب به روی میوه

 مقاوم به ویروس های CMV و MMV

;