لوبیا سبز سان ری - Sunray

رقمی زودرس

طول دوره رویشی حدودا ۵۰ روز

بوته متراکم با اندازه متوسط

دارای غلاف های سبز نیمه تیره

با عملکرد بالا

;