شلغم - Purple Top White Globe

طول دوره بلوغ بین ۴۵ - ۵۵ روز

دارای غده های کروی شکل

پوست غده ها صاف و یکدست

دارای ریشه های سفید رنگ و نوک قرمز مایل به بنفش

;