فلفل دلمه کالیفرنیا واندر - California Wonder

طول دوره بلوغ ۷۵ - ۸۰ روز

مقاوم به ویروس TMV

با عملکرد بالا

دارای میوه های چهارگوش یا به اصطلاح ۴ لوب با دیواره ای مستحکم

;