کاهو - Paris Island

زمان رسیدگی و بلوغ حدودا ۶۶ روز

تیپ ایستاده سیلندری

مقاوم به ویروس موزائیک

مناسب کشت در مناطق گرم و خشک

;