کرفس - Tall Utah

بلوغ و رسیدگی حدود ۱۲۰-۱۳۰ روز

ساقه های کشیده، ضخیم و ترد

ارتفاع ساقه ۲۸ - ۲۰ سانتی متر

سازگار به شرایط اقلیمی مختلف

مقاوم به بیماری موزاییک کرفس

;