کلم قمری - Early white Vienna

طول دوره رشد حدودا ۵۵ روز

غده های کروی شکل

قطر غده ها ۱۲ - ۱۵ سانتی متر

غده هایی به رنگ سبز بازار پسند

;