گوجه فرنگی - Super Urbana

دارای میوه های سفت با عملکرد بالا

میوه های مکعبی به رنگ قرمز بازارپسند

رقمی میان رس

مناسب برای تازه خوری و فرآوری

مقاوم به بیماری فوزاریوم و ورتیسیلیوم

;