گوجه فرنگی - Super Queen

وزن میوه ۱۵۰ تا ۱۷۰ گرم

مقاوم به تنش كم آبی

مناسب جهت تازه خوری و فرآوری

مقاوم به بیماری های ورتیسیلیوم، فوزاریوم و آلترناریا

;