طالبی سمسوری - Samsori

طول دوره رویشی ۹۵ تا ۱۰۵ روز

با توربندی مناسب

وزن متوسط 2 – 2.5 کیلوگرم

گوشت میوه سبز رنگ

طعم بسیار شیرین و مطبوع

;