خربزه - Minoo

رقمی زودرس با پوشش برگی خوب

میوه بیضی شکل

توربندی عالی روی میوه

مقاوم به بیماری سفیدک داخلی و پژمردگی فوزاریومی

;