خربزه - Honey dew green flesh

طول دوره بلوغ و رسیدگی ۱۱۰ روز

وزن میوه حدود 1.5-2 کیلوگرم

گوشت میوه به رنگ سبز روشن

میوه گرد با پوستی صاف، به رنگ کرم مایل به سبز روشن

;