هندوانه - Charleston Gray

طول دوره رشد حدودا ۸۵ روز

وزن میوه بین ۹ - ۱۶ کیلوگرم

دارای پوستی ضخیم

مقاوم به حمل و نقل طولانی

پرمحصول

;