هندوانه کریمسون سوییت - Watermelon Crimson Sweet

طول دوره رشد حدودا ۸۵ روز

وزن میوه بین ۹ - ۱۳ کیلوگرم

پوست سبز بازارپسند با خطوط مرمری

طعم بسیار شیرین

مقاوم به حمل و نقل

;