نماینده انحصاری سرویس پلاس فرانسه


بذر چغندر لبويي دترويت ( Red Beet Detroit )
- شکل طولي ريشه اين چغندر گرد است.
- داراي سطحي نرم است.
- شکل برگ هاي آن بيضي است.
- ساقه برگ متوسط و به رنگ قرمز تا بنفش مي باشد.
- اين چغندر داراي برق و جلاي خاصي است.
- رنگ اصلي آن قرمز و و رنگ قبل از برداشت آن سبز تيره است.
- درجه شيريني بالايي دارد.
- رنگ خارجي اين چغندر قرمز بسيار خوش رنگ است و گوشت آن قرمز تيره است.