نماینده انحصاری سرویس پلاس فرانسه


بذر شلغم پرپل تاپ وايت گلوب ( Turnip Purple Top White Globe )
- اين شلغم داراي ريشه اي بزرگ است.
- برگ هايي به رنگ سبز تيره دارد.
- 2/3 اين شلغم به رنگ بنفش و 1/3 آن سفيد رنگ است.