نماینده انحصاری سرویس پلاس فرانسه


بذر هويج نانتس ايمپرود استرانگ(( Carrot Nantes Improved Strong
- اين هويج متوسط رس است و مقاوم به شکنندگي و بسيار پر ثمر.
- استوانه اي شکل است .
- ريشه آن 18 - 19 سانتي متر و قطر آن 3 سانتي متر مي باشد.
- رنگ پوست آن نارنجي خوش رنگ وعاري از رنگ سبز مي باشد.
- رنگ مغز اين هويج نارجي شفاف است.
- پيشنهاد مي شود که از واريته فوق براي کشت هاي زود هنگام در زمين هاي باز و يا زير تونل استفاده شود.
- به دليل يکسان بودن محصول برداشت مکانيکي نيز امکان پذير است.