نماینده انحصاری سرویس پلاس فرانسه


بذر تربچه چري بل ( Radish Cherry Bell )
- مناسب براي تمامي فصول سال است.
- رنگ پوست آن قرمز خوش رنگ و قسمت گوشت آن سفيد مي باشد.
- گرد و نقلي شکل است.
- طول ريشه آن کوتاه و طول برگها متوسط است.
- برگهاي آن به شکل تخم مرغ وارونه و نحوه ايستادگي برگها بصورت قلم مي باشد .
- اگر چه برداشت آن ها بصورت مکانيکي نيز امکان پذير است اما برداشت بصورت دستي براي اين تربچه مناسبتر مي باشد.
- اگر چه برداشت آن ها بصورت مکانيکي نيز امکان پذير است اما برداشت بصورت دستي براي اين تربچه مناسبتر مي باشد.