نماینده انحصاری سرویس پلاس فرانسه


بذر فلفل دلمه کاليفرنيا واندر ( Sweet Pepper Califorina Wonder )
- ميوه آن چهار گوش و يا به اصطلاح چهار رب است.
- طول ميوه بالغ در حدود 11 سانتيمتر و عرض آن 10 سانتيمتر مي باشد.
- رنگ آن سبز و پس از رسيدن کامل قرمز مي باشد.
- طول دوره رويش اين فلفل در حدود 70- 80 روز است.
- مقاوم در برابر ويروس TMV است.
- لازم به ذکر است که درجات قيد شده ذيل مربوط به مشخصات فني اين گياه است که حداقل 1 و حداکثر مي باشد.
- درجه قوت و انرژي گياه 2 مي باشد.
- درجه طاقت و تحمل گياه 2 مي باشد.
- درجه استحکام ديواره آن 2 مي باشد .
- درجه قند و شيريني اين فلفل 3 مي باشد.