فاکتور های موثر بر رنگ هویج

هویج گیاه علفی گیاهی و دوساله و محصول فصل سرد و گیاهی روز کوتاه و  دارای تولید مثل جنسی وخودگشن و از نظر جوانه زنی، برون جوانه زنی دارد. عوامل بسیاری در رنگ پذیری ریشه هویج تاثیر گذار است که می تواند بر کیفیت و در نهایت بر بازارپسندی محصول تاثیر بگذارد.

این عوامل شامل:

  • کاهش رنگ با آبیاری بیش از حد
  • کاهش رنگ هویج در دمای بالا و پایین تر از اپتیمم(دمای بهینه)
  • کاهش رنگ با کاهش تعداد ساعات آفتاب دهی(روزهای کوتاه طی زمستان)
  • کاهش رنگ هویج با استفاده از کود دامی تازه
  • افزایش رنگ هویج در خاک های شنی و مرغوب
  • کمیت و کیفیت نور

 

 

 

پیوند ها

بازدید از مزارع:

هویج استاندارد Service plus تیپ Nantes

هویج هیبرید بیتا Service plus تیپ Nantes

محصولات:

هویج استاندارد Service plus تیپ Nantes

هویج هیبرید بیتا Service plus تیپ Nantes

 

 

کارشناس : علی جمالی

 

;